Nytt boligområdet blir til på Verdal

Nestvoldjordet i Verdal er nå ferdig regulert. Meld din interesse allerede nå.

Bebyggelsen
Innenfor området som er detaljert ferdig (del 1) legges det opp til en variasjon i boligbebyggelsen mellom frittliggende småhusbebyggelse, kjedehusbebyggelse og blokkbebyggelse. Alle boligene tillates oppført i 2 etasjer med maksimal gesims- og mønehøyde på 10 meter.

Biladkomst og gang-/sykkelveg
Det etableres nye bilveier og gangveier innenfor planområdet. Ny adkomstvei vil bli etablert fra Rikvsvei 173/ Sjøbygdveien. Den vil fortsette på en forlengelse av eksisterende Arnljots gate, parallelt med dagens gangsti, og fortsette på Tord Folesonsgate. Man kan kjøre gjennom feltet fra Tord Folesonsgate, via ny utkjørsel, og ut på Riksvei 173/Sjøbygdveien.

Parkering
Parkering for beboerne er løst med garasjer/carporter og p-plasser.
I tillegg er det gjesteparkering. Det er i reguleringsbestemmelsene angitt et parkeringskrav på 1,2 bil pr. boenhet for blokkbebyggelsen, 2 plasser pr. boenhet for villabebyggelsen og 1,5 plass pr. enhet for den konsentrerte småhusbebyggelsen (rekkehusene). 5% av disse skal være tilrettelagt for bruk av bevegelseshemmede. Det skal også settes av plass til 1 sykkelparkeringer pr. boenhet.

Parkeringskravet er innenfor kravet i kommunedelplanen. Der er det satt et krav om minimum 2 parkeringsplasser for eneboligbebyggelse, mens boligformål forøvrig må ha 1 plass, pluss 0.2 plass pr. boenhet i gjesteparkering.

Lek og uteopphold
Det er innenfor del 1 regulert inn 2 lekeplasser. En større kvartalslekeplass på 1,4 daa og en mindre småbarnslekeplass på 0,2 daa. Eneboligbebyggelsen og rekkehusene, vil kunne ha egen hage til uteopphold og lek, mens for resten av boligbebyggelsen vil være særdeles viktig å kunne ha tilgang til de felles lekeplassene.

Kommunedelplanen angir at det skal avsettes minimum 50 m2 felles eller offentlig uteareal pr. bolig. Innenfor en avstand på 100 meter skal det sikres en småbarnslekeplass på minimum 100 m2, og innenfor en avstand på 250 meter skal det sikres areal til kvartalslekeplass på minimum 1,5 daa.

Universell utforming
Bestemmelsene sikrer at prinsippene for universell utforming skal legges til grunn for utforming av uteområdene. Alle bygningene skal ha adkomst som er universelt utformet og i tillegg skal minimum 50% av boligene skal være utformet som tilgjengelige boenheter.

Vil bygge 35 nye leiligheter i Åsen sentrum

Åsen er ei bygd i vekst, og etterspørselen etter leiligheter er økende. Området kan ses som en naturlig utvidelse av boligfeltet i Hammerøyvegen og vil ligge svært sentrumsnært.

Prosjekt Åsensentret Boliger består av et bredt utvalg av 3-, til 6-roms leiligheter. Alle leilighetene i får romslige terrasser/balkonger, noen av dem med innglasset balkong, nesten som ei ekstra stue, og noen med privat takterrasse. Alle leiligheter i 2. og 3. etg. får heis. Boligene vil treffe et bredt marked og er planlagt for alle aldersgrupper. Fra gunstige 3-romsleiligheter på 65-70 m2 til romslige leiligheter på 157m2 med 3 soverom, 2 stuer og egen privat takterrasse. Ei av blokkene er planlagt med p.anlegg.

De 3 blokkene skal plasseres rundt en solfylt gårdspark. Dette blir en stor og grønn lunge som skal beplantes med busker, trær og lekeapparat. Husene er planlagt slik at alle skal få mest mulig utsikt mot Hammervatnet.

Så snart området er ferdig regulert vil det bli salgsstart av 1.byggetrinn starte. Hvis alt går som planlagt vil det bli byggestart i 2018, og ferdigstillelse av de første boligene i 2018/19.

Det at rekkefølgebestemmelsen ble fjernet av politikere i Plan og utviklingskomiteen gjør det lettere å realisere boligene, og hjelper oss mye.

Meld din interesse nå.