§ 5 i åpenhetsloven

Redegjørelse etter § 5 i åpenhetsloven på konsernnivå for Innherred Utvikling AS, inkludert selskapene Frol Eiendom AS, Stiklestad Eiendom AS, Frol Boligpark AS, Stiklestad Eiendom Alstad AS, Stiklestad Eiendom Geitingsvolden AS, Stiklestad Eiendom Kvislaparken AS, Stiklestad Eiendom Namsos AS, Stiklestad Eiendom Nestvold AS, Stiklestad Eiendom Nordgata AS, Stiklestad Eiendom Sjøgata AS, Stiklestad Eiendom Åsen B4 AS, Støra Eiendom AS (Virksomhetene)

Vår virksomhet er engasjert i eiendomsutvikling og forvaltning nord i Trøndelag, særlig i kommunene Levanger og Verdal. Vi har et klart mål om ansvarlig og bærekraftig praksis. Vi tar vår rolle og vårt ansvar som en lokal samfunnsaktør på alvor og legger stor vekt på åpenhet, tillit og respekt for omgivelsene.

Gjennomføring av aktsomhetsvurderinger er en del av vår praksis for å identifisere eventuelle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I våre aktsomhetsvurderinger har vi nøye gjennomgått våre aktiviteter, samarbeidspartnere og leverandørkjeder.

Vi er glade for å kunne informere om at gjennom disse aktsomhetsvurderingene har vi ikke identifisert noen faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Gjennom aktsomhetsvurderingene har vi identifisert at den største risikoen for negative konsekvenser er gjennom arbeidsforhold for underleverandører, særlig der det kan benyttes innleid arbeidskraft fra EU/EØS-land. Dette løser vi ved at vi har tett dialog og oppfølging med våre samarbeidspartnere og underleverandører. Risikoen reduseres betraktelig ved at vi har hatt et nært samarbeid med entreprenørene i lang tid, og kun benytter oss av lokale entreprenører.

Vi forplikter oss til kontinuerlig forbedring og å opprettholde høy standard for vår praksis. Vi vil fortsette å overvåke og evaluere vår virksomhet og samarbeidspartnere for å sikre at vi opprettholder vår gode praksis.

Vi følger også OECDs retningslinjer for ansvarlig forretningspraksis, som inkluderer prinsipper for miljøvern, bærekraft og anti-korrupsjon. Dette innebærer å innlemme miljøhensyn i våre prosjekter, redusere miljøpåvirkningen og følge beste praksis for å bekjempe korrupsjon og bestikkelser.

Som et ledd i vår åpenhetspraksis ønsker vi å oppfordre interessentene våre til å ta kontakt med oss dersom de har spørsmål, bekymringer eller ønsker ytterligere informasjon om vår virksomhet. Vi ønsker åpen dialog og konstruktivt samarbeid for å sikre at vi kontinuerlig forbedrer vår praksis og oppfyller våre forpliktelser.

Vi vil fortsette å utøve vår virksomhet med integritet og ansvarlighet og jobbe for å bidra til samfunnsutvikling og bærekraftig eiendomsutvikling nord i Trøndelag, med hovedfokus i Levanger og Verdal.

Våre retningslinjer og rutiner

Formål og forpliktelse:

a. Vi er forpliktet til å respektere og fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i alle våre virksomhetsaktiviteter.

b. Vårt formål er å minimere risikoen for negative konsekvenser og jobbe for kontinuerlig forbedring i disse områdene.

Overholdelse av nasjonale og internasjonale standarder:

a. Vi vil overholde relevante nasjonale lover og forskrifter knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljøvern.

b. Vi vil også følge internasjonale standarder og retningslinjer, inkludert FN’s veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, ILO-konvensjoner og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Aktsomhetsvurderinger:

a. Vi vil gjennomføre regelmessige og grundige aktsomhetsvurderinger for å identifisere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i våre virksomhetsaktiviteter.

b. Vurderingene vil omfatte analysen av egne aktiviteter, leverandørkjeder og samarbeidspartnere.

Risikohåndtering:

a. Identifiserte risikoer og negative konsekvenser vil bli vurdert i tråd med sin alvorlighetsgrad og sannsynlighet.

b. Tiltak vil bli utviklet og implementert for å redusere eller eliminere risikoen og negative konsekvenser i tråd med prinsippet om kontinuerlig forbedring.

Leverandørstyring:

a. Vi har klare retningslinjer og krav for våre leverandører og underleverandører, inkludert forventninger om respekt for menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter.

b. Vi har jevnlige revisjoner og vurderinger for å sikre at våre leverandører overholder våre krav og standarder.

Opplæring og bevissthet:

a. Vi vil sørge for at våre ansatte og samarbeidspartnere er bevisste på menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og relevante standarder.

b. Opplæring og bevisstgjøringstiltak vil bli gjennomført for å fremme en kultur av ansvarlighet og respekt i hele organisasjonen.

Rapportering og kommunikasjon:

a. Vi vil oppmuntre til åpen dialog og kommunikasjon med interessentene våre, inkludert berørte lokalsamfunn, urfolkssamfunn og andre relevante parter

Copyright © 2024 . All rights reserved.